5

پویش تیم دنیای بوم ما از شهر مشهد
مدرسه نمونه فرهنگ حضرت فاطمه (س) در شهرستان مشهد

مشاهده پویش
5

پویش تیم شهدای مدافع سلامت از شهر مشهد
مدرسه میرزا حبیب خراسانی 1 در شهرستان مشهد

مشاهده پویش
1

پویش تیم شهید آرمان علی وردی از شهر تایباد
مدرسه نمونه امام حسین(ع) در شهرستان تایباد

مشاهده پویش
1

پویش تیم دختران مهدوی از شهر گلبهار
تشکل مدرسه در شهرستان گلبهار

مشاهده پویش

2

پویش تیم شهید رضازاده از شهر مشهد
مدرسه شاهدمعرفت در شهرستان مشهد

مشاهده پویش
7

پویش تیم امام علی (ع) از شهر جغتای
تشکل امام جواد (ع) در شهرستان جغتای

مشاهده پویش
5

پویش تیم پنج نفره از شهر سبزوار
مدرسه فرزانگان دوره دوم در شهرستان سبزوار

مشاهده پویش
1

پویش تیم شهید خرازی از شهر درگز
مدرسه ریحانه در شهرستان درگز

مشاهده پویش