موزه مردم شناسی-حرم مطهر

چاپ و نشر ستاره ها
6 مرداد 1398
موزه مرکزی فرش-حرم مطهر
6 مرداد 1398

0512241105 50 درصد تخفیف

تشکل می بایست حداکثر ۴۸ ساعت قبل از برنامه بازدید با معاونت موزه ها (جناب آقای معافیان)مکاتبه نمایند.