56

مستند نگاری تیم دختران خورشید از شهر نقاب
مدرسه ریحانه النبی جوین در شهرستان جوین

مشاهده مستند نگاری
23

مستند نگاری تیم دختران اریایی از شهر مشهد
مدرسه بی بی فاطمه عاصمی در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری
18

مستند نگاری تیم حاج امیرزاده 6 از شهر کلات
مدرسه مدرسه حاج امیرزاده در شهرستان کلات

مشاهده مستند نگاری
8

مستند نگاری تیم مهندسان آینده ایران زمین از شهر رشتخوار
مدرسه شهید مدرس در شهرستان رشتخوار

مشاهده مستند نگاری

6

مستند نگاری تیم شهیدسلیمانی از شهر کلات
مدرسه آموزشگاه تکتم لاین در شهرستان کلات

مشاهده مستند نگاری
5

مستند نگاری تیم شهید هادی از شهر بجستان
مدرسه غفورزاده در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
8

مستند نگاری تیم رضوانه از شهر قوچان
مدرسه فرزانگان در شهرستان قوچان

مشاهده مستند نگاری
9

مستند نگاری تیم شهید هادی از شهر بجستان
مدرسه غفورزاده در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری