8

مستند نگاری تیم مهندسان آینده ایران زمین از شهر رشتخوار
مدرسه شهید مدرس در شهرستان رشتخوار

مشاهده مستند نگاری
7

مستند نگاری تیم فاطمه الزهرا از شهر عشق آباد
حوزه علمیه پایگاه شهید اسماعیلی در شهرستان میان جلگه

مشاهده مستند نگاری
3

مستند نگاری تیم شهیدسلیمانی از شهر کلات
مدرسه آموزشگاه تکتم لاین در شهرستان کلات

مشاهده مستند نگاری
4

مستند نگاری تیم مهدیون از شهر فریمان
تشکل هیأت انصار المهدی در شهرستان فریمان

مشاهده مستند نگاری

3

مستند نگاری تیم بهشت هشتم از شهر گناباد
تشکل پایگاه_چهارده_معصوم در شهرستان گناباد

مشاهده مستند نگاری
3

مستند نگاری تیم زاس از شهر نیشابور
تشکل بسیج در شهرستان نیشابور

مشاهده مستند نگاری
4

مستند نگاری تیم جویای دانش از شهر قوچان
مدرسه نمونه حضرت معصومه (س) در شهرستان قوچان

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم پژوهشگران از شهر بجستان
مدرسه شهید علی حسینی در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری