56

مستند نگاری تیم دختران خورشید از شهر نقاب
مدرسه ریحانه النبی جوین در شهرستان جوین

مشاهده مستند نگاری
23

مستند نگاری تیم دختران اریایی از شهر مشهد
مدرسه بی بی فاطمه عاصمی در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری
18

مستند نگاری تیم حاج امیرزاده 6 از شهر کلات
مدرسه مدرسه حاج امیرزاده در شهرستان کلات

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم استقلال از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری

3

مستند نگاری تیم نسترن از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم نُپاد از شهر مشهد
مدرسه هنراوران در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری
6

مستند نگاری تیم کاوشگران از شهر بجستان
مدرسه رزم آرا یونسی در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
4

مستند نگاری تیم کاوشگران از شهر بجستان
مدرسه رزم آرا یونسی در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری