6

مستند نگاری تیم شهیدسلیمانی از شهر کلات
مدرسه آموزشگاه تکتم لاین در شهرستان کلات

مشاهده مستند نگاری
5

مستند نگاری تیم شهید هادی از شهر بجستان
مدرسه غفورزاده در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
8

مستند نگاری تیم رضوانه از شهر قوچان
مدرسه فرزانگان در شهرستان قوچان

مشاهده مستند نگاری
9

مستند نگاری تیم شهید هادی از شهر بجستان
مدرسه غفورزاده در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری

11

مستند نگاری تیم بنات الحیدر از شهر مشهد
مدرسه عصمت در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری
8

مستند نگاری تیم بنات الحیدر از شهر مشهد
مدرسه عصمت در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری
9

مستند نگاری تیم شاپرک های دانا از شهر مشهد
مدرسه بی بی فاطمه عاصمی در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری
4

مستند نگاری تیم قدرت پنهان ما از شهر خلیل آباد
مدرسه شهید مقدسی جابوز در شهرستان خلیل آباد

مشاهده مستند نگاری