7

مستند نگاری تیم سردار سلیمانی از شهر رشتخوار
مدرسه نمونه دولتی دکتر توسلی در شهرستان رشتخوار

مشاهده مستند نگاری
21

مستند نگاری تیم تلاش از شهر نیشابور
مدرسه امام حسین ع در شهرستان نیشابور

مشاهده مستند نگاری
8

مستند نگاری تیم تیم خضرا از شهر نقاب
مدرسه مدرسه نمونه فهیمه در شهرستان جوین

مشاهده مستند نگاری
16

مستند نگاری تیم شهید بابایی از شهر مشهد
مدرسه دبیرستان دختران انقلاب در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری

0

مستند نگاری تیم جت پنجا از شهر بجستان
مدرسه دبیرستان نمونه دولتی الزهرا در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم اموزش از شهر گلبهار
مدرسه هنرستان پژوهش در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم ستارگان از شهر تربت حیدریه
مدرسه شهید صابریان در شهرستان تربت حیدریه

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم اموزش از شهر گلبهار
مدرسه هنرستان پژوهش در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری