7

پویش تیم دختران آفتاب از شهر نیشابور
مدرسه آموزشگاه شهیدحصاری2 در شهرستان نیشابور

مشاهده پویش
1

پویش تیم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی از شهر عشق آباد
مدرسه شهید برونسی در شهرستان میان جلگه

مشاهده پویش
0

پویش تیم مهندسان آینده ایران زمین از شهر رشتخوار
مدرسه شهید مدرس در شهرستان رشتخوار

مشاهده پویش
0

پویش تیم جت پلاس از شهر مشهد
مدرسه نمونه فرهنگ حضرت فاطمه (س) در شهرستان مشهد

مشاهده پویش

3

پویش تیم آینده سازان ایران زمین از شهر نیشابور
تشکل پایگاه بسیج ام لیلا در شهرستان نیشابور

مشاهده پویش
2

پویش تیم شهدا از شهر بجستان
مدرسه مرندیز در شهرستان بجستان

مشاهده پویش
3

پویش تیم دختران خورشید از شهر نقاب
مدرسه ریحانه النبی جوین در شهرستان جوین

مشاهده پویش
0

پویش تیم مبتکران از شهر مشهد
مدرسه فاطمه زهرا در شهرستان مشهد

مشاهده پویش