13

گزارش تیم مروجان حقیقت از شهر قوچان
مدرسه عطار در شهرستان قوچان

مشاهده گزارش
6

گزارش تیم دختران انقلاب از شهر گناباد
مدرسه دبیرستان نمونه دولتی سیدجعفر ذبیحی در شهرستان گناباد

مشاهده گزارش
7

گزارش تیم نورالهدی از شهر درگز
تشکل پاتوق فرهنگی نورا در شهرستان درگز

مشاهده گزارش
6

گزارش تیم شهید قدرت الله عباسی از شهر قوچان
مدرسه عطار در شهرستان قوچان

مشاهده گزارش

5

گزارش تیم شهیدسلیمانی از شهر کلات
مدرسه آموزشگاه تکتم لاین در شهرستان کلات

مشاهده گزارش
5

گزارش تیم راه فردا از شهر دولت آباد
مدرسه نرجس در شهرستان زاوه

مشاهده گزارش
7

گزارش تیم روزنه از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده گزارش
5

گزارش تیم روشنا از شهر درگز
تشکل پاتوق فرهنگی نورا در شهرستان درگز

مشاهده گزارش